Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Żuławy”

Z A W I A D O M I E N I E
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Żuławy” z siedzibą w Cedrach Wielkich przy Leśnej 32 zwołuje na dzień :

10-06-2024 o godz. 18.00
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ,,Żuławy”
 
które odbędzie się w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Pruszczu Gdańskim przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1
 
Porządek obrad.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium
 3. Wybór Komisji:
  • skrutacyjno – wnioskowa
  • wyborcza
 4. Protokół komisji o stwierdzeniu prawomocności Zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023r.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023r.
 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2023r.
 9. Wybory członków do Rady Nadzorczej na kadencję 2024-2027 – podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby członków RN na kadencję 2024-2027
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023r.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023r.
  • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023r.
  • udzielenie absolutorium członkowi Zarządu za rok 2023r.
  • udzielenie absolutorium członkowi Zarządu za rok 2023r.
  • o przeznaczeniu wyniku z działalności gospodarczej za rok 2023r.
  • w sprawie przystąpienia do Spółdzielni Energetycznej
  • zgody na sprzedaż nieruchomości w Pruszczu Gdańskim
  • zatwierdzenie realizacji zaleceń polustracyjnych
 12. Zamknięcie obrad.

Uwaga:

 • Zarząd informuje, że dostępne są w biurze Spółdzielni od 20-05-2024 w Cedrach Wielkich przy Leśnej 32
  – dokumenty, sprawozdania, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Druk zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej na kadencję 2024 – 2027 do pobrania w Biurze Spółdzielni lub na stronie www.smzulawy.pl

Dokumenty: