Klauzula informacyjna

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

 1. Spółdzielnia przetwarza dane osobowe jej członków, osób posiadających prawa do lokali niebędących członkami, właścicieli lokali mieszkalnych Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych , jak również osób solidarnie odpowiedzialnych za opłaty czynszowe, o ile takie dane zostały Spółdzielni udostępnione, a także dane innych osób, które przetwarzane są w związku z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością, jak również zainstalowanym monitoringiem.
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa „Żuławy”, ul. Leśna 32, 83-020 Cedry Wielkie, tel. 58 6836054
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim prawidłowe wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (min. prowadzenie rejestru członków i właścicieli, zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków oraz mienie Wspólnot Mieszkaniowych).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawa spółdzielczego.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzana są przez okres niezbędny do prawidłowego wywiązywania się administratora z ustawowych obowiązków, jak również przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń (nie dotyczy monitoringu).
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię mogą być następujące kategorie odbiorców: podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, które są niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, podmioty realizujące wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmioty prowadzące windykację w imieniu administratora, inne podmioty współpracujące z administratorem oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Zgodnie z RODO, wszystkim osobom, których dane przetwarzana są przez Spółdzielnię, przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Pobierz w wersji PDF: Klauzula informacyjna RODO